1. Definicje
  Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna
  Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  Operator Płatności – Przelewy24
  Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.iwonawalczak.pl/regulamin
  Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.iwonawalczak.pl
  Sprzedawca – Iwona Walczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Iwona Walczak”, adres: ul. Bagrowa 56/4, 30-773 Kraków, NIP: 7342873255
  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/e-book/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 2. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów.
 3. Usługa, o której mowa w ust. 2 powyżej, świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Strony.
 4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  dostęp do internetu
  standardowy system operacyjny
  standardowa przeglądarka internetowa
  posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Do korzystania produktów konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  dostęp do internetu
  standardowy system operacyjny
  standardowa przeglądarka internetowa
  standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader)
  posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected]. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 10. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 11. Prawa własności intelektualnej
  Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
  Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów (np. e-booków) przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 12. W celu zakupu produktu, Kupujący musi podjąć następujące kroki: kliknąć w przycisk „Kup teraz”, wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za produkt jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności, zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu, kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za produkt.
 13. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 14. Zakupiony E-book zostanie udostępniony Kupującemu poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego ściągnąć E-book. Zakupiony E-book zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.
 15. Zakupiona usługa (np. konsultacja dietetyczna) zostanie zrealizowana po uprzednim skontaktowaniu się Sprzedawcy z Kupującym w celu umówienia dogodnego dla Kupującego terminu.
 16. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 17. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 18. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem www.iwonawalczak.pl/polityka-prywatnosci.
 19. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
 20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 21. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 22. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2021.